Thông Tư Là Gì - Thông Tư Liên Tịch Là Gì – Thông Tin Pháp Lý Dành Cho Người Trong Bất Động Sản

Thông tư là gì? Căn cứ theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Thông tư là hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

Thông tư bao gồm: Thông tư do một bộ ngành ban hành và thông tư liên tịch do hai hay nhiều bộ, ngành ban hành. 

Thông tư là gì bao gồm:

Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được ban hành để thực hiện việc quản lý các Tòa án nhân dân. Tòa án quân sự về tổ chức và những vấn đề khác được luật Tổ chức Tòa án nhân dân và luật khác có liên quan giao.

Thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành  để quy định. Những vấn đề được luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và luật khác có liên quan giao. Thông tư là gì

Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành thông tư để quy định:

 • Chi tiết điều, khoản, điểm,được giao trong luật,nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh. Quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Biện pháp thực hiện chức năng quan lý nhà nước của mình.

Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân tối cao ban hành thông tư liên tịch. Để quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng.

Việc xây dựng, banh hành Thông tư của Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định cụ thể. Tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cụ thể như sau:

Soạn thảo thông tư là gì

 1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo việc xây dựng, ban hành thông tư. Phân công đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì phối hợp với tổ chức pháp chế. Trong trường hợp tổ chức pháp chế. Không chủ trì soạn thảo và các đơn vị có liên quan tổ chức soạn thảo thông tư. Thông tư là gì
 2. Trong quá trình soạn thảo Thông tư, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo. Phải lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản ; nêu những vấn đề cần xin ý kiến. Phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến. Đăng tải toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của bộ. Cơ quan ngang bộ trong thời gian ít nhất là 60 ngày.

Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo thông tư, bộ, cơ quan ngang bộ có thể lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ khác, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác, các chuyên gia, nhà khoa học. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nghiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý kiến. Thông tư là gì

 1. Đơn vị được phân công soạn thảo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo thông tư.

Thẩm định dự thảo thông tư là gì.

 1. Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có trách nghiệm thẩm định dự thảo thông tư. Trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đối với Thông tư có quy định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc do tổ chức pháp chế chủ trì soạn thảo thì Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. Thông tư là gì

 1. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm : 
 1. Tờ trình về dự thảo thông tư; 
 2. Dự thảo thông tư; 
 3. Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức,cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Của dự thảo; bản chụp ý kiến góp ý;
 4.  Báo cáo đánh giá tác động; bản đánh giá thủ tục hành chính trong trường hợp. Được luật giao quy định thủ tục ban hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới ( nếu có );                           đ. Tài liệu khác ( nếu có);

Tài liệu được quy định tại điểm a và điểm b khoản này được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

 1. Nội dung thẩm định tập trung vào những vấn đề sau:
 1. Sự cần thiết ban hành thông tư; đối tượng; phạm vi điều chỉnh của thông tư;
 2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo thông tư với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước;
 3. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo thông tư với hệ thống pháp luật. Tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 4. Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo thông tư. Nếu trong dự thảo thông tư có quy định thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo thông tư. Nếu trong dự thảo thông tư có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;
 5. Điều kiện đảm bảo về nguồn nhân lực, tài chính để thi hành thông tư;
 6. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ ục soạn thảo văn bản.Thông tư là gì

 1. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của tổ chức pháp chế về nội dung thẩm định quy định tại khoản 3 điều này.

Báo cáo thẩm định phải được gửi đến đơn vị chủ trì soạn thảo chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định.

 1. Đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo có trách nghiệm phối hợp. Với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh dự thảo.

Hồ sơ dự thảo thông tư trình Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang bộ

 1. Tờ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về dự thảo thông tư.
 2. Dự thảo thông tư.
 3. Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
 4. Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo.
 5. Báo cáo đánh giá tác động; bản đánh giá thủ tục hành chính; báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới ( nếu có).
 6. Tài liệu khác ( nếu có )

Tài liệu quy định tại các khoản 1,2 và 3. Điều này được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. Thông tư là gì

Trình tự xem xét, ký ban hành thông tư 

 1. Đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về dự thảo thông tư.

Trong trường hợp dự thảo còn vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị thì tổ chức pháp chế. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thống nhất ý kiến trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thông tư là gì

Căn cứ ý kiến tại cuộc họp này, đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp với tổ chức pháp chế. Các đơn vị có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo thông tư trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

 1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ xem xét, ký ban hành thông tư.

Xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

 1. Dự thảo thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức và chỉ đạo việc soạn thảo.
 2. Đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật. Liên quan đến dự thảo; nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan; chuẩn bị đề cương, biên soạn. Chỉnh lý dự thảo; tổ chức lấy ý kiến; chuẩn bị tờ trình và tài liệu có liên quan đến dự thảo.

Dự thảo thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao. Trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia có ý kiến.

Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định gửi dự thảo thông tư để lấy ý kiến Viện kiểm sát nhân dân địa phương. Viện kiểm sát quân sự và cơ quan, tổ chức có liên quan.

 1. Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao thỏa thuận. Cho ý kiến đối với dự thảo thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 2. Viện trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân tối cao chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến góp ý, xem xét và ký ban hành thông tư.
 • Thông tư được ban hành trong lĩnh vực Bất động sản.

 

 • Thông tư 27/2016/ TT-BXD hướng dẫn Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng. Quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường Bất động sản.
 • Thông tư 20/2010/TT-BXD hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.
 • Thông tư 19/2014/ TT-BXD  sửa đổi Thông tư 20/2010/TT-BXD  hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 • Thông tư số 23/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
 • Thông tư 28/2016/ TT-BXD sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản. Điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 • Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình, hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản ,phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
 • Thông tư 12/2011/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 74/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh Bất động sản.
 • Thông tư 12/2011/TT-BXD hướng dẫn nghị định 74/2005/ NĐ-CP về phòng chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh Bất động sản.

 

 1. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH LÀ GÌ.

 • Thông tư liên tịch là thông tư do các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc giữa các cơ quan đó với tổ chức chính trị - xã hội phối hợp ban hành.

Xây dựng, ban hành thông tư liên tịch. Thông tư liên tịch là gì?

  1. Dự thảo thông tư liên tịch giữa Chánh án tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thỏa thuận, phân công cơ quan chủ trì Soạn thảo. Thông tư liên tịch là gì?
  2. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức soạn thảo dự thảo.
  3. Dự thảo được đăng tải lên cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo. Trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Dự thảo thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Thông tư liên tịch là gì?

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải được lấy ý kiến các thành viên. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thông tư liên tịch là gì?

  1. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo. 
  2. Dự thảo được thông qua khi có sự thống nhất ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cùng ký ban hành thông tư liên tịch.

 • Thông tư liên tịch được ban hành trong lĩnh vực bất động sản.

 

 • Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư và phát triển đô thị.

# cho thuê căn hộ Landmark 81

# cho thuê căn hộ Vinhomes Golden River

# cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park

# bán căn hộ Vinhomes Central Park

# bán căn hộ Vinhomes Grand Park

0901444132