MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT – THỦ TỤC NHÀ ĐẤT CẦN BIẾT.

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT. Như chúng ta đã biết, hợp đồng mua bán tồn tại trong mọi hình thức mua bán dưới mọi mặt khác theo quy định của pháp luật. Hợp đồng mua bán nhà đất cũng vậy, nó được cho là một thủ tục pháp lý không thể thiếu trong quá trình mua bán một bất động sản nào đó.

 1. Hợp đồng mua bán là gì ?

Căn cứ theo điều 430 Bộ luật dân sự 2015 ( BLDS) định nghĩa:

“ Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.”

 • Đặc điểm của hợp đồng mua bán:

 • Chủ thể: Tổ chức, pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình…(các chủ thể khác nhau của quan hệ dân sự) có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. 

 • Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản

Theo quy định tại Điều 431 BLDS 2015 về đối tượng của hợp đồng mua bán như sau: 

“1. Tài sản được quy định tại Bộ luật này đều có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. Trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán phải phù hợp với các quy định đó.”

2.Tài sản bán thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán.”

     - Giá phương thức thanh toán được quy định theo điều 433 Bộ luật dân sự 2015.

     - Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán ( Điều 434 BLDS 2015)

2.  Hợp đồng mua bán nhà đất là gì?

Hợp đồng mua bán nhà ở là một loại hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao nhà và các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở đó cho bên mua, còn bên mua có nghĩa vụ nhận nhà và trả tiền theo phương thức mà các bên đã thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.

Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc bán nhà ở thuộc quyền sở hữu chung hợp nhất của nhiều người phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu. Dưới đây là một số mẫu mua bán nhà đất mà chúng tôi thường sử dụng :

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất thông dụng:

 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: ……CN

….., ngày…..tháng……năm……

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1.  Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

      Ông (Bà): …………sinh năm………..

 • Chứng minh nhân dân số:………do:………Cấp ngày……..tháng………năm……….

 • Nghề nghiệp:…………..

 • Địa chỉ thường trú:………….

 1. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Ông (Bà):……….sinh năm…………..

 • Chứng minh nhân dân số:……………do:……………….Cấp ngày…………….tháng……..năm……….

 • Nghề nghiệp:…………..

 • Địa chỉ thường trú:………

Hoặc Ông (Bà):

 • Đại diện cho (đối với tổ chức):………

 • Địa chỉ:………..

 • Số điện thoại:……………….

Fax………….(nếu có)

     Thửa đất chuyển nhượng 

 • Diện tích đất chuyển nhượng:……….m2

 • Loại đất:………...Hạng đất (nếu có)…….

 • Thửa số:………..

 • Tờ bản đồ:…………

 • Thời hạn sử dụng đất còn lại:…………..

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……….do………….cấp ngày …………tháng……….năm………..

Tài sản gắn liền với đất  (nếu có)

 1. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây:

 • Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bằng số)………(bằng chữ)……………….

 • Giá chuyển nhượng tài sản: (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số)…………….,(bằng chữ)…………

 • Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)………..(bằng chữ)………….

 • Số tiền đặt cọc (nếu có ) là (bằng số)………bằng chữ…………

 • Thời điểm thanh toán……..

 • Phương thức thanh toán:………..

 • Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ tiện ích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

 • Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

 • Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết.

 • Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

 1. Các cam kết khác:

 • Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn ( trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đât, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nghiệm trước pháp luật.

 • Bên nào không thực hiện những nội dung đã thỏa thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

 • Các cam kết khác…………

 • Hợp đồng này lập tại……..ngày……..tháng……..năm…… thành ……..bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

 

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất         Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

 

Nội dung xác nhận của các cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

 

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 • Về giấy tờ sử dụng:…………

 • Về hiện trạng thửa đất:………..

Chủ sử dụng đất:……………

Loại đất:……….

Diện tích:………..

Thuộc tờ bản đồ số:……………

Số thửa đất:…………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:……….

 • Về điều kiện chuyển nhượng:………

Ngày……..tháng…….năm…….

 

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………   

  (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu) 

III. LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày……tháng……năm……….(bằng chữ…………..) tại …………….(12), tôi……………………,Công Chứng viên, Phòng Công chứng số………,tỉnh/thành phố…………

CÔNG CHỨNG:

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là…………..và bên B là……………………………; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng;

 • Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 • Nội dung thỏa thuận của các bên trong trường hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội;

 • ……………….(13)

 • Hợp đồng này được làm thành………..bản chính (mỗi bản chính gồm…….tờ,………trang), giao cho:

+ Bên A……….bản chính;

+ Bên B……….bản chính;

     Lưu tại Phongd Công chứng một bản chính.

     Số………….,quyển số……………TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)2. Hợp đồng mua bán nhà đất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm………….. Tại:…………… Chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN/ CHUYỂN NHƯỢNG

(Sau đây gọi tắt Bên A): 

Chồng: Ông………Sinh năm…………..

CMND số……….Do………..Cấp ngày………..

Đăng ký tạm trú tại:……….

Và vợ: Bà……..Sinh năm………..

CMND số………….Do………..Cấp ngày………….

Đăng ký tạm trú:………..

II. BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt là bên B):

Chồng: Ông…………….sinh năm…………..

CMND số………….Do……………Cấp ngày……………

Đăng ký tạm trú tại:…………….

Và vợ: Bà………..Sinh năm…………

CMND số……………Do………..cấp ngày…………

Đăng ký tạm trú tại:………………..

Hai bên thỏa thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG.

 1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số………

Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông…………..(Sinh năm………….có CMND số…………do…………..cấp ngày……………). Vợ là Bà ……………………(Sinh năm……..có số CMND số…………….do…………...cấp ngày………….), như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

 1. Ngôi nhà số………đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số…………, hồ sơ gốc số…………do UBND quận (huyện)……………….cấp ngày………….

 2. Tổng diện tích đất ở theo sổ là..m2 và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê tông là……..m2.

 3. Bằng hợp đòng này, Bên bán đống ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu / quy định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIÊN

 1. Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thỏa thuận là:……..đ. (Ghi bằng chữ:……………….đồng Việt Nam chẵn) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

 2. Phương thức thanh toán: 

Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

 • Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là……………đ cho bên Bán.

 • Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bneen cùng ký xác nhận.

 1. Thời hạn thực hiện hợp đồng.

 • Thanh toán 1 đợt.

 • Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng ( đủ số lượng bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến của các nhân chứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIÊM CÁC BÊN 

 1. Trách nhiệm Bên bán: 

 1. Khi mua bán theo bản hợp đồng này thù diện tích nhà đất ở nói trên:

 • Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán;

 • Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

 • Không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào: thế chấp, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp;

 • Không bị ràng buộc bởi bất kỳ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyện định đoạt của chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.

 • Bên bán có nghĩa vụ đảm bảo quyền sở hữu đối với tài sản đó bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua. Nếu cần thiết thì bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua.

 1. Không còn được giữ bất kỳ loại giấy tờ nào về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích nhà đất ở nói trên;

 2. Bên bán phải giao toàn bộ diện tích nhà đất đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích Nhà đất ở này cho Bên mua.

 3. Bên bán phải có trách nhiệm thanh toán cước phí của các loại dịch vụ sử dụng trong nhà cho đến thời điểm giao nhà và bàn giao lại cho bên mua các loại hồ sơ giấy tờ có liên quan đến ngôi nhà đất ở được mua bán (nếu có), ví dụ như: Thiết kế nhà, giấy phép xây dựng, các sơ đồ hoàn công của các đường điện, cấp nước, nước thải , công trình ngầm và các hợp đồng sử dụng dịch vụ khác như: Điện, nước, điện thoại,…..

 4. Trong thời gian làm thủ tục chuyển quyền sở hữu – sử dụng cho bên B, thì bên A có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở cho bên mua; Chi phí giao dịch làm thủ tục sang tên do bên A chịu.

 5. Không giao giấy tờ sở hữu nhà đất ở đứng tên bên mua khi chưa nhận đủ số tiền còn lại.

 6. Tại thời điểm bán đất và nhà ở thì tình trạng sức khỏe và tinh thần của các thành viên bên A là hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

 1. Trách nhiệm bên mua:

 1. Hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương thức đã đạt được thỏa thuận nhất trí của cả hai bên.

 2. Có trách nhiệm chi trả chi phí sang tên giấy tờ nhà đất ở theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Pháp luật.

 3. Bên mua nhà được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà trong thời hạn do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu không giao nhà hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại …

 4. Trong trường hợp nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại tương xứng.

ĐIỀU 4: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

 • Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu, chấp nhận toàn bộ các điểu khoản của hợp đồng và cam kết thực hiện.

 • Nếu có tranh chấp trước tiên sẽ hòa giải thương lượng, nếu không tự giải quyết được sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng với bất kỳ lý do gì thì sẽ phải thực hiện bồi thường, phạt cọc cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Hợp đồng gồm…. trang, 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, bên làm chứng giữ 01 bản.

 • BÊN BÁN                                                          BÊN MUA

 • XÁC NHẬN CỦA NHÂN CHỨNG:

 • Ngày………tháng……..năm…….

 • Tại:……..

 • Chúng tôi gồm:

 • Ông (Bà) ………….Sinh năm…….

 • CMND số…………. do…….cấp ngày …

 • Địa chỉ:…….

 • Ông (Bà) ………….Sinh năm………

 • CMND số ……… do…….cấp ngày ….

 • Địa chỉ:…

 • Cả hai được ……..(bên B) và …..(bên A) mời làm chứng việc hai bên ký kết hợp đồng.

 

 • Trên đây là một số mẫu hợp đồng mua bán thông dụng. Chúng tôi mong rằng sẽ phần nào cung cấp thông tin cho bạn về thủ tục pháp lý để tránh bị sai sót và nhầm lẫn.

0901444132